La Dolce-vita

banner.png

Å plassere pasienten i sentrum - Helse 2.0?

Vi må sette pasienten i sentrum!

Lesebrett og sosiale medier skal endre helsesektoren. Så langt fremstår sosiale medier mest som en ny kamparena for helsepolitikk, enn det vi trenger av neste generasjon IT-helse. 

Helse 2.0 er det siste buss-ordet innen helse-IT, og tematiseres jevnlig blant annet i Computerworld. Begrepet er foreløpig svært løst definert, og debatten domineres av hvordan helsesektoren kan se ut gjennom sosiale medier. Eller hvordan sosiale medier kan brukes i debatten.

Det er naturlig at ny teknologi og nye måter å kommunisere på fører til debatt om mulighetene. Utfordringen i helsesektoren er imidlertid ikke mangelen på ny teknologi, det mangler vel så mye på riktig bruk av den teknologi man allerede har.

Hvis lesebrett kan gjøre hverdagen enklere for helsepersonell er selve lesebrettene og brukergrensesnittet den minste utfrodringen. Det vanskeligste er at informasjonen i alt for liten grad lar seg sette sammen i systemer som forenkler arbeidsprosessene til de som trenger den, kanskje spesielt ETTER at selve datafangsten er gjort

Informasjon som hentes fra IT-systemene støtter produksjon, lagring og gjenfinning av data, men sammenstillingen av informasjonen og integrerte arbeidsprosesser på tvers av fagsystemene mangler fremdeles.

Politikk og sosiale medier

Helsesektoren preges av store organisatoriske grep, og posisjonskamp mellom så vel profesjoner som organisasjonsdeler. I denne sammenhengen fungerer sosiale medier som en gavepakke, der forskjellige fraksjoner får tilgang til kommunikasjonskanaler for sine budskap og kampanjer.

Enten det dreier seg om spørsmål om organisering, behandling av spesifikke diagnoser eller diagnostikk i seg selv, kan pasienter, pårørende og andre melde seg inn i grupper der de kan heie på forskjellige fraksjoner.

Dette gir større trykk fra opinionen, og medfører at organisatoriske endringer skjer i enda høyere tempo. Og at IT-løsningene henger enda lenger etter. Målsetningene med endringene forankres stadig sjeldnere i eksisterende IT-løsninger, og hvordan de skal kunne levere en bedre tjeneste for pasienten.

Resultatet kan for eksempel være at en pasient med mer enn en diagnose må på to forskjellige sykehus, og at diagnostikk fra det ene sykehuset ikke kan brukes av det andre. Systemene håndterer ikke dette. 

Mest av alt integrasjon

IT i helse preges først og fremst av kompleksitet. Å sette sammen fornuftig og effektiviserende klinisk informasjon kan kreve data fra et vidt spekter av forskjellige spesialsystemer, det være seg inkompatible journalsystemer, lab- og diagnostiseringssystemer eller kanskje et proprietært skannere- eller røntgensystemer.  

Det er i første rekke integrasjon og samhandling mellom systemene som er utfordringen til Helse 2.0. Ikke bare må integrasjonen løses som integrasjon av enkeltpunkter. Den må løses med en plattformtilnærming - slik at modellering av arbeidsprosesser kan generaliseres. 

Søkelys på arbeidsprosess

Jeg våger å påstå at alle med IT-kompetanse som har vært innom det norske helsevesenet og opplevd det fra pasientsiden slås av følgende: Først og fremst at det jobber dyktige og dedikerte folk der, som er flinke med mennesker. Deretter at helsevesenet tross alt har ganske moderne systemer. Og – sist men ikke minst – hvor dårlig systemene snakker sammen.

Nøkkelen til nye og bedre helsetjenester ligger i å ta utgangspunkt i de som faktisk gjør jobben og se hvordan integrerte data kan forenkle arbeidsprosessene deres. Det viktig å ha klare målsetninger for IKT-arbeidet i form av konkret funksjonalitet som skal realiseres – gjerne over ny teknologi.  Like viktig er det å tenke infrastruktur som løser flere problemer framover samtidig med at man løser enkeltutfordringer.

For å komme dit tror jeg at Helse 2.0 må handle litt mindre om Facebook og lesebrett, og tilsvarende mer om hvordan arbeidsprosessene til de ansatte skal sette dem i stand til å levere bedre helsetjenester til pasientene.

Det å plassere selve pasienten i sentrum er helse 2.0 mer enn nok for meg.