Kollektivtransportproduksjon AS (KTP)

e-vita og deres egenutviklede programvare iKnowBase Enterprise CMS ble valgt av KTP da de ønsket å forbedre sin intranett- og internettløsning. I prosjektet har KTP hatt stort fokus på å tilrettelegge for et rollestyrt intranett hvor den enkelte bruker får presentert informasjon som er knyttet til egen arbeidssituasjon.

Kollektivtransportproduksjon AS (KTP) er et produksjonskonsern som er leverandør av kollektivtrafikk i Oslo, Akershus og Vestfold. KTP eier, forvalter, bygger ut og vedlikeholder infrastrukturen for de skinnegående transportformene, i tillegg til å forvalte en betydelig eiendomsmasse.

Konsernet har ca 3 300 ansatte og omsetter årlig for drøy 3 mrd. kroner. Målt i antall reiser er KTP det største selskapet innen kollektivtrafikk i Norge. Konsernet består av seks aksjeselskap, tre resultatenheter samt administrative konsernfunksjoner.

Intranett

KTPs ønsket seg åtte ulike forsider som profilerer det enkelte selskap innen KTP. De ønsket at alle de åtte sidene skulle oppleves som forskjellige intranett. En av utfordringene til KTP er at mange av brukerne ikke har tilgang til PC i løpet av arbeidsdagen og de hadde et stort behov for å forenkle tilgangen til viktig informasjon slik at distribusjonen til de ansatte ble enklere.

Løsningen

Med utgangspunkt i et felles, vedlikeholdsvennlig rammeverk gir løsningen rom for 8 ulike forsider. Løsningen integrerer mot en rekke fagsystemer som bidrar til å gi brukeren rike arbeidsflater. Brukeren slipper å søke i flere systemer for å innhente den informasjonen hun søker, da all nødvendig dokumentasjon og informasjon blir presentert i ett og samme skjermbilde.

Intranettet har standardiserte sidestrukturer og innhold på tvers av avdelingene. Det er lagt til rette for sentralstyrt og brukervalgt innhold, og det har vært stor fokus på forenkling av tilgang på informasjon.

For å gi utvidet støtte til prosjektgjennomføring er det utviklet et ekstra påbygg på standard funksjonalitet for arbeidsrom. Her er det tilrettelagt for utstrakt samhandling både med interne og eksterne parter.

KTP har fått en publiseringsløsning som muliggjør publisering rett i løsningen. Intranettet inneholder et eget administrasjonsgrensesnitt, aktivitetskalender, oppslagstavler, avvikshåndtering og sms-varsling til ansatte uten e-post.