REK - De regionale etiske komiteer

Saksportal for REK er et felles elektronisk system for søknadsmottak, saksbehandling, arkiv og kommunikasjon. Portalen bidrar til forenkling og kvalitetssikring av alle ledd i komiteenes arbeid. Dette gjelder alt fra innsending, registrering og saksbehandling, til dokumentproduksjon, arkivering og kommunikasjon. Løsningen er levert av e-vita.

De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er et uavhengig, statlig forvaltningsorgan. REK består av syv ulike komiteer som vurderer medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som involverer mennesker, helseopplysninger og menneskelig materiale.

Saksportal for REK - Et felles elektronisk system

Saksportalen for REK er et felles elektronisk system for søknadsmottak, saksbehandling, arkiv og kommunikasjon.

Alle saksbehandlerne i REK er ansatt ved universitetene, UiT, NTNU, UiB og UiO, og REK er forvaltningsmessig tilknyttet universitetene. Det er Universitetet i Tromsø (UiT) og REK Nord som har driftsansvar for løsningen.

Portalen bidrar til forenkling og kvalitetssikring av alle ledd i komiteenes arbeid. Dette gjelder alt fra innsending, registrering og saksbehandling, til dokumentproduksjon, arkivering og kommunikasjon.

Løsningen ivaretar hensynet til alle parter i prosessen, herunder forskere, forskningsinstitusjoner, komitésekretariater, komitémedlemmer, publikum, media, prosjektdeltakere og offentlige myndigheter.

Det er et krav fra Riksarkivet at alle saksdokumenter skal lagres i et arkivsystem som følger NOARK-standarden.

e-vita som leverandør

e-vita har levert en saksportalløsning basert på iKnowBase. iKnowBase inneholder en løsning for håndtering av elektroniske arkiver som tilfredsstiller de krav Arkivverket stiller gjennom Noark 5-standarden til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet.

Løsningen kjøres i en felles database for komiteene, uavhengig av universitetenes databaser for arkiv- og saksbehandlingssystemer. Løsningen er tilgjengelig både for interne og eksterne brukere, og brukernes rolle og stilling definerer hvilket innhold og funksjonalitet som tilgjengliggjøres.

Portalen inneholder følgende elementer:

  • Skjemaløsning med Elmer II støtte
  • Enkel PDF-konvertering
  • Eget arkivargrensesnitt med mulighet til å kvalitetssikre arkivinnhold før avslutning og avlevering
  • Funksjonalitet for fleksibel definering av arkivdeler og arkivperioder
  • Logging av endringer i henhold til Arkivverkets krav
  • Automatisk produksjon av avleveringsuttrekk for deponering. Uttrekk produseres på XML-format i henhold til Noark 5 v. 2.0